Hỗ trợ xây dựng Giếng Chùa

Nằm phía Bắc hai làng Thổ Ngọa và Thuận Bài, sự rải rác cung ứng này vô cùng cần thiết để mọi địa điểm trong hai làng đều có cơ hội lấy được nước sinh hoạt mà không phải đi xa, cũng như chen chúc.
 
Vả lại, mặc dầu nguồn nước là vô cùng cần thiết nhưng khả năng tài chánh giới hạn. Chúng tôi đại diện DUACT và thân hữu Houston quyết định giúp thêm một giếng đóng mới nguyên.
 
Tại khuôn viên ngôi chùa vừa mới xây xong và cũng là nơi tập trung cư dân.
 
Số tiền hỗ trợ là US$300.00

Xem tiếp