Trao tiền trợ giúp các Sơ Cộng Đoàn Thượng Thanh Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt.

Ngày Thứ Năm 18/10/2007, Anh Trần Văn Bá thừa ủy nhiệm của Ban Điều hành DUACT Hoa Kỳ có đến Văn Phòng Cộng Đoàn Thượng Thanh tại Sài Gòn tiếp xúc với Sơ Trần Thị Tơ để gởi thông báo v/v DUACTchuẩn chi Dự Án Tài Trợ cho các Sơ Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt số tiền 19,000 USD. Sau khi giới thiệu và ký kết các văn kiện cần thiết của Dự Án, việc giao nhận tiền tài trợ đã được diễn ra hoàn tất tại Eximbank Sài Gòn vào lúc 16 giờ 30 ngày Thứ Bảy 20/10/2007.

 

Sơ Trần Thị Tơ thay mặt Dòng Mến Thánh Giá ký nhận tiền tài trợ.

 

Xem tiếp