Danh sách Thầy Cô và các anh chị Thụ Nhân đóng góp giúp anh Hoàng K4

         

  Số thứ tự
        
               Họ tên 
                                  
                Số tiền                   
      1
   Thầy Cô Ngô Đình Long
              200 USD
      2
   Nguyễn Huỳnh Tân  K1
                50 USD
      3
   DNC  K1
                50 USD
      4
   Võ Văn Rọt  K1
                50 USD
      5
   Đoàn Minh Phước  K5
                50 USD
      6
   Võ Quỳnh Mai  K7
                50 USD
      7
   Lâm Tuyết Nhung  K4
                50 USD
      8    Bùi Anh Thơ  K4                 50 USD
      9    Lê Đình Quý  K4                 50 USD
    10    Trần Đình Trọng  K4                100 USD
    11    Trần Mạnh Hùng  K4                100 USD
    12    Hồng Văn Bil  K4                100 USD 
    13    Trần Văn Nho  K4                  50 USD
    14    Huỳnh Trang Tĩnh  K4                  50 USD
    15    Phan Bá Phi  K4                100 USD
    16    Nguyễn Thị Thãnh  K4                  50 USD
    17    Nguyễn Văn Phúc  K4                  50 USD
    18    Thái Liên Hoa  K4                  50 USD
 
       
            Cộng
 
              1.250 USD
 
 * Nguyễn Đỗ Vân Hạnh  K6
       ( Matching 100% )
              1.250 USD
 
 
            Cộng
 
              2.500 USD
 
 
  * Quỹ Tương Trợ DUACT
                 500 USD
 
 
            TỔNG CỘNG
              3.000 USD