Cập Nhật Số Thu Của Đêm Văn Nghệ Một Chút Tình Cho Nhau

Thua quy Thay va quy ban,

Xin update so thu sau khi tru tat ca chi phi cho Dem Van Nghe Mot Chut Tinh Cho Nhau la $18,835 thay vi $16,684 nhu bao cao trong thang 11/2010 (sau khi nhan them chi phieu $1,000 cua Ngo^ Muo^.i, K5 - Tiem va`ng Kim Hoa trong khu Phuoc Loc Tho, va $1,000 cua Nguyen Thi A'nh Nguye^.t, K11 + Chau Nguyen Ngoc Ba?o se goi tang DUACT $200 Euro).

Le Thanh Kim K6