Hoạt động xã hội

  • Học Bổng Phạm Minh Tân/DUACT 2016
  • Trợ giúp anh Nguyễn Văn Lập K3

Chương trình gây quỹ

  • ThanksGiving 2023
  • Thanks Giving 2023
  • Countdown Party 2018