Thư Của Anh Nguyễn Hoành - Tân Trưởng Ban Điều Hành DUACT

Chúng tôi xin cảm ơn Giáo Sư Ngô Đình Long, Trưởng Ban Giám Sự DUACT đã tín nhiệm chúng tôi trong cương vị Ban Điều Hành nhiệm kỳ từ năm 2014.

Xin cảm ơn Các Anh tiền nhiệm của tôi : Anh Nguyễn Tâm Trực K6, Anh Nguyễn Huỳnh Tân K1, Anh Trần Trí K4 và toàn thể các Anh Chị trong các BĐH củ, đã khổ công gây dựng DUACT được như ngày hôm nay. So với các Anh tôi thực là : hữu tâm, vô tài, bất tướng.

Đặc biệt năm nay xin cảm ơn Anh Nguyễn Duy Ngọc và BTC Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới tại Montreal đã cho phép chúng tôi gây quỹ tại Đại Hội.

Xin cảm ơn các Anh Chị đã mua CD.

Số tiền CD bán được là $ 1.090 và được matching $ 1.090. Tổng cộng $ 2.180 đã được nhập quỹ DUACT ngày 26 tháng 5 năm 2014 để giúp đỡ ACE Thụ Nhân kém may mắn hơn chúng ta.

Chúng tôi cũng không quên cám ơn Tác Giả Nguyễn Hồng Anh K6, Úc Châu, cảm ơn Anh Phạm Văn Lưu K1, Anh Đặng Văn Tuế K6 đã mang CD từ Úc sang California và anh Tô Toàn K6 và các Anh Chị khác đã mang đến tận tay quý vị.

Cuối thư, chúng tôi xin cầu chúc quý vị, gia đình được đầy đủ sức khỏe, hạnh phúc và cầu mong Quý Vị tiếp tục hỗ trợ DUACT.

Cho phép DUACT trong nhiệm kỳ của chúng tôi được đứng ngoài chính trị, tôn giáo và phe nhóm. Ngõ hầu thực hiện được phần nào hoài bão của Cha già Viện Trưởng, Cố Linh Mục Nguyễn Văn Lập : " dù ở đâu, hoàn cảnh nào, thời gian nào : Các Con Hãy Yêu Thương Đùm Bọc Lẫn Nhau ".

Xin cảm ơn quý vị Giáo Sư và toàn thể Anh Chị Em.

TM. Ban Điều Hành

Hoành Nguyễn CH