Ban điều hành hội (Nhiệm kỳ 2011 - 2012)

 
Trần Trí
(Chairman / Trưởng Ban Chấp Hành )
Nguyễn Hoàng Anh
(Treasurer / Thủ Quỹ )

BAN ĐIỀU HÀNH HẢI NGOẠI

BAN ĐIỀU HÀNH
 Trần Trí  K4/CTKD Trưởng ban
Nguyễn Hoàng Anh CTXH1  Thủ Quỹ
PHỤ TRÁCH GÂY QUỸ
Cô Ngô Trâm Anh   Trưởng ban
Lê Thanh Kim  K6/CTKD  Phó ban
Lê Thị Lệ Mẫn KH  Quỹ LM Hoàng Quốc Trương

BAN ĐIỀU HÀNH TẠI VIỆT NAM

ĐẠI DIỆN CỦA DUACT TẠI VIỆT NAM
Cao Đình Phúc K1/CTKD Trưởng Ban
Phạm Chí Thành   K1  Cố Vấn  
 Trần Văn Bá  K6/CTKD  Thư ký điều hành  
 Phạm Thị Lâm Viên  K6/CTKD  Thủ Quỹ  
PHỤ TRÁCH CÁC QUỸ
Nguyễn Văn Đoan K5/CTKD Quỹ Học bổng
 Huỳnh Khánh Hồng  K7/CTKD  Quỹ Tương Trợ  
Phạm Viết Chấn K10/CTKD Quỹ Tương Trợ