Ban Điều Hành Hội (Nhiệm kỳ 2014 - 2022)

BAN ĐIỀU HÀNH
 Nguyễn Hoành   Trưởng Ban Điều Hành  
Trần Trọng Hải   Tổng Thư Ký  
Tô Minh Toàn   Thủ quỹ  
PHỤ TRÁCH GÂY QUỸ
Cô Ngô Trâm Anh   Trưởng ban  
Lê Thanh Kim   Phó ban  
Lê Thị Lệ Mẫn   Quỹ LM Hoàng Quốc Trương  
CỐ VẤN 
Nguyễn Huỳnh Tân      
Phạm Chí Thành      
Cao Đình Phúc      
Trần Trí      
BAN ĐIỀU HÀNH TẠI VIỆT NAM
ĐẠI DIỆN CỦA DUACT TẠI VIỆT NAM
       
Trần Văn Bá  

 

Trưởng Ban (8/2016)

 

Phạm Thị Lâm Viên   Thủ Quỹ
PHỤ TRÁCH CÁC QUỸ
 Huỳnh Khánh Hồng   Quỹ Tương Trợ  
Phạm Viết Chấn   Quỹ Học Bổng