Ban Điều Hành Hội (Nhiệm kỳ 7/2022 -)

BAN ĐIỀU HÀNH
 Chung Thế Hùng    Trưởng Ban Điều Hành  
Phạm Trọng Khoát   Tổng Thư Ký  
Nguyễn Thị Nghĩa    Thủ quỹ  
BAN ĐIỀU HÀNH TẠI VIỆT NAM VÀ ĐẠI DIỆN CỦA DUACT TẠI VIỆT NAM
Phạm Viết Chấn   Trưởng Ban (1.2023)  
Phạm Thị Lâm Viên   Thủ Quỹ  
PHỤ TRÁCH CÁC QUỸ
Huỳnh Khánh Hồng    Quỹ Tương Trợ   
Phạm Viết Chấn    Quỹ Học Bổng