Ban điều hành hội (Nhiệm kỳ 2005 - 2007)


BAN ĐIỀU HÀNH
 Nguyễn Huỳnh Tân  K1/CTKD Trưởng ban
Tô Minh Toàn  K6/CTKD  Tổng Thư Ký
 Hà Thanh Huyên  K6/CTKD  Thủ quỹ
PHỤ TRÁCH GÂY QUỸ
Cô Ngô Trâm Anh   Trưởng ban
Lê Thanh Kim K6/CTKD  Phó ban
Lê Thị Lệ Mẫn KH  Quỹ LM Hoàng Quốc Trương
ĐẠI DIỆN CỦA DUACT TẠI VIỆT NAM
Phạm Chí Thành K1/CTKD Trưởng Ban
 Trần Văn Bá  K6/CTKD  Thư ký điều hành
 Phạm Thị Lâm Viên  K6/CTKD  Thủ Quỹ
PHỤ TRÁCH CÁC QUỸ
 Nguyễn Văn Quản   K3/CTKD Giáo Dục Nguyễn Văn Lập
Lê Vũ Giao  K4/CTKD  Quỹ Học bổng
Nguyễn Văn Đoan K5/CTKD Quỹ Học bổng
Hà Văn Đính  K9/CTKD Quỹ Tương Trợ
Phạm Viết Chấn K10/CTKD Quỹ Tương Trợ