Hoat dong xa hoi

  • Học Bổng Phạm Minh Tân/DUACT 2016
  • Trợ giúp anh Nguyễn Văn Lập K3

Fund raising programs

  • Countdown Party 2018
  • Countdown Party 2018
  • Countdown Party 2016