BOM (2014 - 2022 )


EXECUTIVE COMMITTEE
Mr. Nguyễn Hoành   President
Mr. Trần Trọng Hải   Secretary Genenal
Mr. Tô Minh Toàn   Treasurer
FUND RAISING COMMITTEE
Mrs. Ngô Trâm Anh   Director  
Mr. Lê Thanh Kim   Co - Director  
Mrs. Lê Thị Lệ Mẫn   Rev. Hoàng Quốc Trương Fund  
ADVISORS
Mr. Nguyễn Huỳnh Tân      
Mr. Phạm Chí Thành      
Mr. Cao Đình Phúc      
Mr. Trần Trí      
 
REPRESENTATIVES IN VIỆT NAM
       
Mr. Trần Văn Bá   Representative (8/2016)
Mrs. Phạm Thị Lâm Viên   Treasurer
FUND EXECUTIVES
Mr. Huỳnh Khánh Hồng   Mutual Assistance Fund
Mr. Phạm Viết Chấn   Scholarship Fund