Ban điều hành hội (Nhiệm kỳ 2002 - 2004)


BAN ĐIỀU HÀNH
 Nguyễn Tâm Trực  K6/CTKD Trưởng ban
Trần Văn Hùng   K1/CTKD Tổng Thư Ký
Phạm Văn Bân  K7/CTKD Tổng Thư Ký
Nguyễn Đỗ Vân Hạnh  K6/CTKD Phụ trách Kế Toán & Khai Thuế
 Nguyễn Vũ Huế TNB/K10/CTKD Thủ quỹ
PHỤ TRÁCH CÁC QUỸ
Lê Cữu Long  K6/CTKD Phụ trách Quỹ Học Bổng
Nguyễn Huỳnh Tân  K1/CTKD Phụ trách Quỹ Giáo Dục NVL
Đỗ Minh Tâm K8/CTKD Phụ trách Quỹ Tương Trợ
ĐẠI DIỆN CỦA DUACT TẠI VIỆT NAM
Phạm Chí Thành K1/CTKD Trưởng Ban
 Phạm Thị Lâm Viên  K6/CTKD Thủ Quỹ
PHỤ TRÁCH CÁC QUỸ
 Nguyễn Văn Quản   K3/CTKD Giáo Dục Nguyễn Văn Lập
Nguyễn Kính Nghĩa K3/CTKD Quỹ Học bổng
Hà Văn Đính  K9/CTKD Quỹ Tương Trợ