BOM(2002 - 2004)


EXECUTIVE COMMITTEE
Mr. Nguyễn Tâm Trực   President
Mr. Trần Văn Hùng    Secretary General
Mr. Phạm Văn Bân   Secretary General
Mrs. Nguyễn Đỗ Vân Hạnh   Auditor
Mr. Nguyễn Vũ Huế   Treasurer
FUND EXECUTIVES
Mr. Lê Cữu Long   Scholarship Fund
Mr. Nguyễn Huỳnh Tân   Rev. Nguyen Van Lap Fund
Mrs. Đỗ Minh Tâm   Mutual Assistance Fund
REPRESENTATIVES IN VIỆT NAM
Mr. Phạm Chí Thành   Representative
Mrs. Phạm Thị Lâm Viên   Treasurer
FUND EXECUTIVES
Mr. Nguyễn Văn Quản    Rev. Nguyen Van Lap Fund
Mr. Nguyễn Kính Nghĩa   Scholarship Fund
Mr. Hà Văn Đính    Mutual Assistance Fund