• Lá Thư ThanksGiving 2022
  • Countdown Party 2018
  • Countdown Party 2018
  • Countdown Party 2016
  • Countdown Party 2015
  • Lm. Hoang Quoc Truong Fund Raising 2014
  • Lm. Hoang Quoc Truong Fund raising
  • Chiến dịch vui xuân với DUACT
  • Đêm văn nghệ Một Chút Tình Cho Nhau